fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu103:DataDetail1

การประเมินความสอดคล้อง (Compliance Audit)

Doforgreen มีทีมผู้ตรวจประเมินประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พลังงาน แรงงาน และอื่นๆ  

ทีมผู้ตรวจประเมินของ Doforgreen สามารถช่วยองค์กรของท่าน

 • ลดเวลาการค้นหากฎหมาย
 • รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ซึ่งช่วยให้ท่านมีระบบในการจัดการและติดตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ดีขึ้น
 • ระบุสถานะความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงแก้ไขให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้อง

การตรวจประเมินครอบคลุมกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้าน

 1. สิ่งแวดล้อม
 2. พลังงาน
 3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. แรงงาน
 5. อื่นๆ

โดยพิจารณากฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ได้แก่

 1. กฎหมายระดับประเทศ เช่น กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา ประกาศ คำสั่ง ที่ออกโดยกระทรวง กรม หรือกฎหมายประจำท้องถิ่น
 2. ใบอนุญาตต่างๆ หรือ EIA
 3. ข้อกำหนดอื่นๆ เช่น
 • การควบคุมสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ เช่น RoHS WEEE  ELV  SOC
 • code of conducts
 • green procurement

การตรวจประเมินครอบคลุม กระบวนการหลักและส่วนสนับสนุน กิจกรรม  เครื่องจักร  สาธารณูปโภคต่างที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์ เพื่อพิสูจน์ว่าได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การตรวจประเมินใช้วิธีการสุ่มตรวจ โดยการเดินสำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสุ่มตรวจบันทึกในระหว่าง 12 เดือน หรือในรอบการดำเนินการล่าสุด

 

 
   
   
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat