fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

                                                                

ชื่อหลักสูตร :  บริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด  ISO 14001:2015

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้ที่สนใจและต้องการทราบแนวทางการปฏิบัติและการจัดทำ บริบทองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001:2015 ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงาน  ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส  มีความพร้อมในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบบริหารสิ่งแวดล้อม  และทราบถึงแนวทางการจัดทำ เอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา  :

  1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบท ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยง ของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  2. แนวทางการจัดทำ ติดตาม ทบทวน บริบทองค์กร
  3. แนวทางการระบุ ติดตาม ทบทวนเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. การบริหารและการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
  5. การประเมินความเสี่ยง
  6. แนวทางการปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
  7. Workshop, Q&A

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ไม่เกิน 30 ท่าน

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.6.2561 , อ่าน: 338
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat