fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ชื่อหลักสูตร: : การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ISO14001 ในฉบับปี 2015

บุคคลที่ควรเข้าอบรม:

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจ

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เรียนได้

  • ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO 14001 ฉบับปี 2015
  • รู้วิธีว่าจะปรับระบบย่างไรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับใหม่
  • ทดลองทำ workshop เพื่อให้มั่นใจว่าอบรมเสร็จแล้วนำไปปฏิบัติได้จริง อันนำระบบการจัดการด้านคุณภาพไปสู่ ISO 14001:2015

เนื้อหา:

09:00-10:30 หลักการพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001:2015

10:30-10:45 Coffee break

10:45-12:00 การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001:2015

12:00-13:00 Lunch time

13:00-13:45 Workshop I (การจับประเด็นข้อกำหนด) (Context and interested party)

13:45-14:30 Workshop II (การกำหนด Input &output ของกระบวนการและตัวชี้วัด กระบวนการ)

14:30-14:45 Coffee

14:45-16:00 Workshop III (การกำหนดความเสี่ยงและแผนการดำเนินการ)

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน

 

ชื่อหลักสูตร: : การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ISO 9001 ในฉบับปี 2015

บุคคลที่ควรเข้าอบรม:

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพและผู้สนใจ

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เรียนได้

  • ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO9001 ฉบับปี 2015
  • รู้วิธีว่าจะปรับระบบย่างไรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับใหม่
  • ทดลองทำ workshop เพื่อให้มั่นใจว่าอบรมเสร็จแล้วนำไปปฏิบัติได้จริง อันนำระบบการจัดการด้านคุณภาพไปสู่ ISO9001:2015

เนื้อหา:

09:00-10:30 หลักการพื้นฐานของข้อกำหนด ISO9001:2015 และการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO9001:2015

10:30-10:45 Coffee break

10:45-12:00 การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO9001:2015

12:00-13:00 Lunch time

13:00-13:45 Workshop I (การจับประเด็นข้อกำหนด) (Context and interested party)

13:45-14:30 Workshop II (การกำหนด Input ที่ต้องการและ output ที่คาดหวังและ ตัวชี้วัด กระบวนการ)

14:30-14:45 Coffee

14:45-16:00 Workshop III (การกำหนดความเสี่ยงและแผนการดำเนินการ)

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 1.10.2558 , อ่าน: 1123
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat