fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(L12) ชื่อหลักสูตร:  การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ คณะทำงานของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ OHSAS 18001 และกฎหมาย

เนื้อหา :

  1. การตีความตัวบ่งชี้ความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตราย
  2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
  3. การกำหนดชนิดของสารเคมีอันตรายที่จะต้องตรวจติดตาม
  4. การวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ และการดำเนินการ

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

18 พฤษภาคม 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-4 พฤษภาคม 2558

5-18 พฤษภาคม 2558

2

29 มิถุนายน 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-15 มิถุนายน 2558

16-29 มิถุนายน 2558

3

29 กรกฎาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-15 กรกฎาคม 2558

16-29 กรกฎาคม 2558

4

30 พฤศจิกายน 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-16 พฤศจิกายน 2558

17-30 พฤศจิกายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

2,500

2,600

2,700

2,808

บุคคลทั่วไป

3,000

3,120

3,200

3,328

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3)  จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 593
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat